Dla autorów

KWESTIE OGÓLNE

"Pamiętnik Cieszyński" jest czasopismem poświęconym dziejom Śląska Cieszyńskiego. Publikujemy nie tylko teksty historyczne, ale także z innych dyscyplin (jak np. historia literatury, historia sztuki, historia pedagogiki, socjologia, antropologia kulturowa, etnografia czy bibliotekoznawstwo), o ile mieszczą się tematycznie w ramach profilu czasopisma.

Publikujemy oryginalne prace naukowe nie zamieszczane wcześniej w recenzowanych wydawnictwach naukowych, artykuły recenzyjne, recenzje i sprawozdania z konferencji.

Publikujemy artykuły w języku polskim. W przypadku przyjęcia tekstu do druku zwracamy się z prośbą o dosłanie streszczenia w języku angielskim albo w języku polskim (do 1500 znaków), które zostanie przetłumaczone na język angielski.


KWESTIE TECHNICZNE

a) Przyjmujemy teksty nie dłuższe niż 50 tysięcy znaków dla artykułów oraz 10 tysięcy w przypadku recenzji i sprawozdań z konferencji.

b) Format programu Word (.doc) lub OpenOffice (.odt), czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5.

c) Pisownia wiek i rok - jeżeli przed datą zapisujemy słownie (np. w roku 1138, w wieku XVIII), jeżeli po dacie zapisujemy w wersji skróconej (np. w 1138 r., w XVIII w.).

d) Miesiące zapisujemy rzymskimi cyframi, gdy podajemy pełną datę dzienną (np. 1 VI 1740 r.), w przeciwnym razem słownie (np. 1 czerwca, w czerwcu 1740 r.).

e) Liczebniki do 10 włącznie zapisujemy słownie, od 11 - cyframi. Liczebniki porządkowe zapisujemy z kropką (np. w latach 20.). W przypadku liczebników głównych używamy skrótów (tys., mln, mld). Rzędy wielkości przy wysokich liczbach oddzielamy spacją (np. 1223, 14 567, 566 498). W przypadku wyrazów złożonych używany jest zapis liczbowo-słowny (np. 20-lecie, 200-letni, 1000-stronicowy).

f) Tytuły czasopism zapisujemy w cudzysłowie, tytuły innych dzieł - kursywą bez cudzysłowu.

g) Cytaty zapisujemy w cudzysłowie, terminy obce zapisujemy kursywą.

h) Przy podawaniu po raz pierwszy danego nazwiska zapisujemy pełną formę - z imieniem w pełnym brzmieniu. Przy kolejnym podawaniu danego nazwiska - jedynie z inicjałem imienia.


PRZYPISY - WYDAWNICTWA ZWARTE

a) Cytowanie monografii - przykład:

Janusz Spyra, Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Częstochowa 2015.

b) Cytowanie artykułów w wydawnictwach zbiorowych - przykład:

Wacław Gojniczek, Topografia przedmieść Cieszyna w XVI i XVII wieku, [w:] Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno-gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, Cieszyn 2005, s. 31.

c) Cytowanie wydawnictw wielotomowych - przykład:

Wojciech Grajewski, Brenna. Dzieje góralskiej wsi Śląska Cieszyńskiego, t. 1, Od czasów najdawniejszych do roku 1848, s. 59–62.

d) Cytowanie opracowań wydanych w ramach serii - przykład: 

Idzi Panic, Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych (1528–1653), Cieszyn 2011 (Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, t. 3, red. I. Panic), s. 219.

e) Przy opracowaniach wydanych w ramach serii i wydawnictwach wielotomowych stosujemy skróty: cz. (część), nr (numer), t. (tom), z. (zeszyt). Używamy tylko polskich skrótów. Wyjątkiem są skróty odnoszące się do funkcji osoby odpowiedzialnej za wydawnictwo (redaktora, wydawcy etc.). Te w publikacjach obcojęzycznych podajemy w oryginalnym języku - przykład:

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, cz. 1, hrsg. von Colmar Grünhagen, Hermann Markgraf, Leipzig 1881, s. 48.

f) Jeśli w nomenklaturze danego wydawnictwa występuje sam numer, to piszemy go bez żadnego skrótu - przykład:

Leopold Jan Szersznik, Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa cieszyńskiego, wydał W. Gojniczek, Cieszyn 2004 (Bibliotheca Tessinensis, Seria Polonica, 1), s. 254-256.

g) Przy cytowaniu w następnym przypisie pracy tego samego autora stosujemy polskie określenia Tenże albo Taż.

h) Przy ponownym cytowaniu danej publikacji podajemy pierwszą literę imienia i nazwisko autora oraz początek tytułu, po czym wielokropek - przykład:

J. Spyra, Historiografia a tożsamość regionalna..., s. 53.

i) Przy cytowaniu w kolejnym przypisie tej samej pracy używamy Tamże.

j) Następujące po sobie wydawnictwa w jednym przypisie zapisujemy w kolejności chronologicznej od najwcześniejszych.


PRZYPISY - WYDAWNICTWA CIĄGŁE

a) Cytowanie czasopism - przykład:

Marzena Bogus, Jerzy Kotula (1855-1889). Życie i działalność cieszyńskiego księgarza, „Pamiętnik Cieszyński”, 19, 2004, s. 29-46.

b) Cytowanie źródeł prasowych, gdy jest podany autor i tytuł - przykład:

Rudolf Zubek, Rok 1870. w historyi Suchej Górnej, „Głos Ludu Śląskiego”, nr 16 z 22 IV 1917, s. 3.

c) Cytowanie źródeł prasowych, gdy nie jest znany autor, a notatka nie ma tytułu - przykład:

„Gwiazdka Cieszyńska”, nr 36 z 4 IX 1869, s. 291.

d) W przypadku czasopism ukazujących się z częstotliwością przynajmniej tygodnia podajemy datę dzienną, jeśli czasopismo posiada nr tomu - podajemy go jeszcze przed rokiem (i ew. numerem) w następujący sposób:

Ludwik Brożek, Bibljografja pism ks. Józefa Londzina, „Zaranie Śląskie”, 9, 1933, 2, s. 92.

e) Przy wielokrotnym cytowaniu danego czasopisma stosujemy skrót jego tytułu - przykład:

Edward Pasek, Pokłosie konkursu Polskiego Towarzystwa Historycznego, „Głos Ziemi Cieszyńskiej” (dalej: GZC), nr 4 z 29 I 1960, s. 4-5.


PRZYPISY - ARCHIWALIA

a) Cytowanie archiwaliów - podajemy nazwę archiwum albo biblioteki, nazwę zespołu, sygnaturę jednostki archiwalnej, autora i tytuł źródła (o ile źródło ma określonego autora i tytuł), numer strony (karty), ewentualnie przy karcie recto (skrót r.) i verso (skrót v.). Przykłady:

1.

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie (dalej: PMMC), Metryki ślubów, t. 8 A, Gułdowy i Mnisztwo, s. 13.

PMMC, Metryki ślubów, t. 10 A, Cieszyn, s. 37.

2.

Zemský Okresní Archiv v Opavě (dalej: ZAO), Sbírka matrik Severomoravského kraje (dalej: SMSK), sign. SO VII 18, Metryki ślubów parafii w Śląskiej Ostrawie 1859–1884, Zamość, s. 472.

ZAO, SMSK, sign. SO VII 17, Metryki chrztów parafii  w Śląskiej Ostrawie 1882–1886, Hranecznik, s. 228.

3.

Książnica Cieszyńska, Polski Związek Zachodni Oddział w Cieszynie, sygn. APTL 30.7, Leon Derlich, W kwestii cieszyńskiej list otwarty do Prezydenta Republiki Czechosłowackiej, prof. dra Eduarda Beneša, k. 3.


PRZYPISY - STRONY INTERNETOWE:

a) Cytowanie tekstów ze stron internetowych - przykład z autorem i tytułem:

Jerzy Polak, Pszczyńskie Wolne Państwo Stanowe, http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Pszczyńskie_Wolne_Państwo_Stanowe [dostęp: 19 XII 2016].

b) Cytowanie tekstów z czasopism zamieszczonych w sieci, posiadających dane bibliograficzne (autora, tytuł i in.),  paginację etc. - przykład:

Conrado Bonifazi, Frank Heins, Salvatore Strozza, Mattia Vitiello, The Italian Transition an emigration to immigration country (IDEA Working Papers, 5, 2009), s. 6, http://www.idea6fp.uw.edu.pl/pliki/WP5_Italy.pdf [dostęp: 25 XI 2016].


We wszelkich kwestiach niewyjaśnionych powyżej, proszę sugerować się aparatem naukowym w 21. tomie "Pamiętnika Cieszyńskiego".


Wykaz skrótów:

AAKat    – Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach
ABM       – Archiwum Braci Miłosiernych św. Jana Bożego w Cieszynie
AHSS      – Acta Historica Silesiae Superioris
AMC       – Archiwum Miasta Cieszyna (zespół w APC)
APBB      – Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
APC        – Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
BAT         Biblioteka i Archiwum Tschammera w Cieszynie
CDS        Codex Diplomaticus Silesiae
DC          "Dziennik Cieszyński"
GC          "Gwiazdka Cieszyńska"
GLŚ        "Głos Ludu Śląskiego"
GZC        "Głos Ziemi Cieszyńskiej"
KC          Komora Cieszyńska (zespół w APC)
KCC       – Książnica Cieszyńska w Cieszynie
KKSl      Karolínský katastr Slezský (zespół w ZAO)
LT           Listinář Těšínska
MŚC       Muzeum Śląska Cieszyńskiego
MZAB    Moravský zemský archiv v Brně
NAP       Národní archiv v Praze
NC         "Nowy Czas"
PBS       Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Strumieniu
PC         "Pamiętnik Cieszyński"
PE          "Poseł Ewangelicki"
PEAG    Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie
PEAS    Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie
PJP        Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Puńcowie
PL         "Przyjaciel Ludu"
PMAG   Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie
PMAKW Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
PMMC    Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie
PSB        Polski Słownik Biograficzny
SlSb        Slezský sborník
SOkA    – Státní okresní archiv
Sobótka   "Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka"
SSS         Słownik Starożytności Słowiańskich
THL        Teschner Herzogliche Landrecht (zespół w APC)
UKS       Urbariální komise slezská (zespół w ZAO)
ZAO       – Zemský archiv v Opavě
ZDPP      Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych (zespół w APC)
ZŚ           "Zaranie Śląskie"

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza